Hledání

Chlor šok; 2,5 kg
Chlor šok; 2,5 kg

Chlor šok; 2,5 kg

458 Kč

Chlornan vápenatý – granulát s obsahem 70 % aktivního chloru k rychlé dezinfekci s možností koupání již po krátké době po aplikaci.

Výrobce:
Dostupnost :
Skladem
Minimální množství pro objednání
1
SKU:
Dóza
EAN:
8594019361150

Složení:
1 kg výrobku obsahuje 1 000 g chlornanu vápenatého.

Použití:
Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8–7,2 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS. Dávkujte 90 g přípravku CHLOR ŠOK na 10 m3 vody v bazénu, podle míry znečištění je možné tuto dávku snížit nebo zvýšit. Přípravek se pomalu nasype do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Odměřenou dávku je možné také předem rozpustit ve vodě v plastové nádobě a vzniklou suspenzi pak pomalu vlít do bazénu. V průběhu šokové úpravy vody není vhodné používat bazén ke koupání z důvodu vysoké koncentrace chloru, to je možné obnovit až po jejím poklesu na max. 0,5 mg/l. Po vyčištění vody lze, v závislosti na koncentraci kyseliny kyanurové ve vodě, opět nasadit přípravky pro úpravu vody CHLOR TABLETYKOMBI TABLETY nebo MULTI TABLETY 5v1.

Nebezpečí. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

Upozornění: Řiďte se návodem na použití. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

Nežli se přípravek rozhodnete používat k dlouhodobé dezinfekci bazénové vody, změřte vápníkovou a uhličitanovou tvrdost vody. Dlouhodobé používání chlornanu vápenatého může vést k vylučování vápníku (bělavý zákal vody) a k usazování uhličitanu vápenatého (vodního kamene) na stěnách bazénu a v technologiích.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

 
Powered by Phoca Cart